Search form

Acts 1:13

13Wijba yali karrina Jirusalimyurri, baki ngankijba yali barrawuna, nananyina barrawuna jalili yalu jungku. Jungku yali nanaba, Bida, Jun, Jayims baki Yandru. Marda Bilib, baki Dumas. Bardulumu baki Madiyu, baki yingka Jayims, nangangi nijanganjinyi Yalbayis, baki Sayimin Saludi, baki Judas, nangangi nijanganjinyi Jayims.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index