Search form

Acts 1:16

16Yanyba nyuli, “Mankukiyi narri ngaki. Manku nganarri. Wabula wankala yanybayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Yanyba nyuli wankalanyi mambukanyi Dayibidkanyi. Baki mambukawanyi nyuli yarrijba nanda jangkurr najana. Yarrijba nyuli jangkurr, nanda jali karu Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Yarrijbayi mambukawanyi Judaskanyi, ‘Janyulu minimba ngarrkadabawarr nanankanyi yajinyi, marrimba jayalu Jisus nanaba. Marrimba jayalu Jisus, minimbajangangi yalunya Judaswanyi nanankanyi yajinyi jalija jungku Jisus.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index