Search form

Acts 1:2

2Baku, jali janyba nangka Jisus, wankambayi Jisus Kudwanyi, baki kirrijba nyuli kingkarri jungunki Kudnyina. Waluwa nyuli kirrijba, yanyba nyuli Jisus kandimukuyngka. Jirrinybayi Jisuswanyi kudukudunyi yajinyi. Baki buli manjijba yalunya nanamuku kandimuku. Manjijbayi Jisuswanyi marda Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Waluwa buli yarrijba nanamuku kandimuku wabula.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index