Search form

Acts 1:26

26Baki baja yali barrinani kard kujarrayngka nganinyiwuyayngka. Baja yali wakarambiji yalu nanda jali yarrijba Kudwanyi. Baki wakarambayi barri Madayiswanyi. Baki nyuli jungku yalundu Kandimukunyina Jisuskanyi. Yali jungku 11 baki nyuli yingka mili yalundu nganinyimukunyina, manjijba jali Jisuswanyi.

Yawumba Nangangi Kunyba Ngarndu Yalundu Kudwanyi

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index