Search form

Acts 1:3

3Yingamali yakarl baki bijal mili 40 kambana minimba nangki Jisus yalunburri. Jungku nyuli yalunbu, baki mili jungkuyi, baki mili. Yali jingkijba jali nyulu wanka, najba yali Jisus. Najbayi Jisus, baki yanyba yali nangangi. Yali jingkijba jali nyulu wanka jungku. Baki Jisus, nyuli karu yalunya Kudkanyi, lalanbayi yalunya yurrngumba Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index