Search form

Acts 1:5

5Nanda nganinyi, niji Jun Ngurrunbawarr, nyuli yawumba narrinya wabudana, ngala Kudwanyi, janyulu yawumba nangangi Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu. Janyulu yawumba Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu mankanyina. Janyulu manjijba nangangi Kunyba Ngarndu narrindurri Kudwanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index