Search form

Acts 1:6

Kirrijbayi Jisus Kingkarri

6Nanamuku jali manjijba Jisuswanyi, yali malumba jungku nangandu Jisusnyina kajamuku. Yali ngajaka Jisus, “Mambuka. Ninjija kuna jungku mambuka. Janinji jungku mambuka kuna Jumukuyngka baki ngurranyimukuyngka lukuluku. Mambuka kuna janinji jungku. Winyurru kuna janinji minimba yalunya, janinji jungka mambuka bukambijuyngka.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index