Search form

Acts 1:8

8Ngala janarri jungku mirnarrijba muwa, janarri jungku ngiruka, jalija Kudwanyi yawumba Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu. Jalija Kudwanyi yawumba Kunyba Ngarndu nangangi Kudkanyi narrindu, baki janarri karu yalunya kudukudu ngaki. Janarri karu ngaki kudukuduna yajina, nanginyina yajina Jirusalim, nananyina yajina Judiya, baki yingkana yajina Samariya, baki yingkana yajina, bukambijina yajina. Janarri karu ngaki bukambijina yajina, wandijiyana.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index