Search form

Acts 10:22

22Jananganja yali Bida, “Nurrungi mambuka, nyulu Kurniliyus. Manjijba nyuli nurrunya. Nyulu kunyba nganinyi, jala maruka muwa Kudkanyi. Kandimba nyulu nanamuku Jumuku, baki yalu yanyba, nyulu kunyba nganinyi. Karuyi nurrungi mambuka Yanjilwanyi. Karu nyuli mambuka manjiji nurrunya, kuyuja ninya nanganginkurri barrawurri. Baki manku janyulu nanda jangkurr, jalija ninji yanyba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index