Search form

Acts 10:33

33Baki yinarramba ngayi manjijba yalunya kula wudumbiji ninya. Jungku ngayu mirnarrijba muwa, jilajbangangi ninji nanginkurri. Nayimanji ngambala jungku malumba, ngambala Kudkanyi. Yukumba nurru. Manku janurru nanda jangkurr jalija ninji yanyba. Manku janurru nanda jangkurr, jali karu ninya yanybiji Kudwanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index