Search form

Acts 10:34

Milidimbayi Yalunya Bidawanyi

34Yanybayi Bida yalungi, “Jingkijba ngayu nayinda. Kud, nyulu jungku Kud bukambijuyngka. Miku nyulu Kud ngawamba Jukanyi. Nyulu Kud ngurrayngkanyi marda. Nulijba nyulu bukambijuyngka, Jumukuyngka marda ngurranyimukuyngka. Nani barri nyulu jungku bukambijuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index