Search form

Acts 10:36-38

36-38Jingkijba narri nanda kunyba jangkurr, jali nyulu karu Jumuku Kudwanyi. Nanangini Jisuswanyi karu nyuli nanankanyi nanamannga jangkurranyi. Nyuli mambuka bukambijuyngka. Milidimbayi nanginkanyi jangkurranyi Jisuswanyi, ‘Jala yalu maruka muwa Jisuskanyi, yalu jungku kardarda muwa.’ Karu nyuli nanda kunyba jangkurr lukuluku, Kalili marda Judiya Jisuswanyi. Jingkijba narri nanda walkurra yaji bayngkani, jali ngurrunba nyulu Jisus Junwanyi. Nanamanji wajbayi Jisus Kudwanyi, nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Nyuli yawumba Kunyba Ngarndu Kudkanyi nangandu mankanyina Jisusnyina. Baki nyuli ngiruka yabimbikanyi yaji. Jilalajbayi Jisus lukuluku. Yabimba nyuli ngiruka yaji. Jakajba nyuli wuwarr mankanyinanyi. Kunymamba nyuli yalunya. Bukamba yaji yabimbayi Jisuswanyi, jungkungangi Kud nangandu Jisusnyina yurrngumba. 39Najba nurri bukamba yaji jali nyulu yabimba nanaba Jirusalim, marda bukamba yajina Jukanyi. Baku barri kurdanba yali nanda Jisus Jumukunyi. Ngarrkadaba yali wabangkarra kurndana nanamukunyi Jumukunyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index