Search form

Acts 10:40-41

40-41Ngala wankamba nyuli nanda Jisus Kudwanyi. Wankamba nyuli yingkana munganawa. Ngala minimbayi nurrunya Jisuskanyi Kudwanyi. Miku bukambiju minimbayi Kudwanyi, ngawamba nurruman. Najba nurri Jisus. Yarrijba nurrunya Kudwanyi, yarrijba nyuli nurrunya naji Jisus. Jarrba nurri mama nangandu, marda ngaraba nurri nangandu Jisusnyina. Janyba nangki Jisus, wankijba nyuli mili, baki jarrba nurri yaji bayngkani nangandu. 42Jirrinyba nyuli nurrunya Jisuswanyi. Jirrinybayi nurrunya karunki nanda kunyba jangkurr bukambijuyngka. Mili jirrinyba nyuli nurrunya, nurru karunki Jisuskanyi. Yarrijbayi Jisus Kudwanyi, baki janyulu jingkijba nanda kunyba yaji baki balki yaji, jala ngambala yabimba. Yuku nanangini Jisuswanyi, jingkijba nyulu bukambiju, nanamuku jala jungku wanka, marda nanamuku janyba jali yalungka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index