Search form

Acts 10:43

43Yali karu nangangi Jisuskanyi nanamukunyi wankalanyi, jali yalu yanyba jangkurr Kudkanyi. Yanyba yali, ‘Nanda jala kuyu nangangi jangkurr Jisuskanyi, marda ngayangayijba Jisus, janyulu manjamanjamba nangangi balki yaji Jisuswanyi.’ Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index