Search form

Acts 10:46-47

46-47Jingkijba yali, yawumbayi nangangi Kunyba Ngarndu yalundu ngurranyimukunyina Kudwanyi. Nanamukunyi nangandu Bidana, manku yali ngurranyimuku yanybikurri yinini yinini yanyi. Yanyba yali kunyba jangkurr Kudkanyi marda. Jingkijba yali, nanamukunyi nangandu Bidana, jingkijba yali, yawumbayi nangangi Kunyba Ngarndu ngurranyimukunyina Kudwanyi. Baki yanybayi Bida, “Yawumba nyuli Kunyba Ngarndu Kudkanyi nanamukunyina ngurranyimukunyina Kudwanyi, barrinani nyuli yawumba Kunyba Ngarndu nurrundu. Marda nurrimi ngurrunba yalunya yuku barri.” 48Baki jirrinyba nyuli kandimuku Jisuskanyi ngurrunbiji nanamuku ngurranyimuku Bidawanyi. Baki ngurrunba yalunjali Jisus Krayiskanyi. Baki ngajaka yali Bida Kurniliyuswanyi marda yingkamukunyi, ngajaka yali Bida jungunki yalundu mardunguji.

Karuyi Bidawanyi Nanamuku, Jali Jungku Jirusalim

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index