Search form

Acts 11:18

18Jali yalu manku nanda jangkurr Bidanyi, jungku yali karda. Miku yali mili kijiwijba Bidanyi. Ngala yali yanyba kunyba jangkurr Kudkanyi, nanankanyi jali nyulu yabimba Kudwanyi. Mili yali yanyba nayi jangkurr, “Yanyba nyuli Kud, yuku yalu ngurranyimuku marda, jalija yalu ngindu yalunginkanyi balkinyi yajinyi, baki jayalu jungku wanka yurrngumba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index