Search form

Acts 12:11

11Baki jingkijbayi Bidawanyi, miku nyuliya buwarrajimba yaji. Miku nyulimi jungku brisinyina. Yanyba nangki, “Nayi duja. Manjijba nyuli nangangi Yanjil ngakinyi mambukawanyi Jisuswanyi. Wudumba nyuli ngana, kuyuyi ngana brisinanyi Yirudkanyi nanangini Yanjilwanyi. Miku nganiyi kurdanba Yirudwanyi marda yingkamukunyi Jumukunyi, miku nganiyi kurdanba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index