Search form

Acts 12:12

12Mankumanku nangki Bida yajinyi, baki barlba nyuli barndarri. Nanda nangangi bardibardinyi barnda. Nangangi niji Mari. Nanda bardibardi, ngardanganja nyuli Jun Makanyi. Kudukudu nganinymuku marda jibarrimuku jungku yali malumba nanaba barrawuna. Yanyba yali mududu Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index