Search form

Acts 12:3

3Nanamuku Jumuku jali miku yalu maruka Jisuskanyi, mirnarrijba yali muwa nanankanyi. Jingkijbayi Yirud yalungi, yali mirnarrijba muwa, jali kurdanba Jayims yilarrmukunyi. Baki karu nyuli yilarr wudumbiji Bida Yirudwanyi. Wudumba yali Bida, baki yarrijba yali brisinyina. Nanamanji wangarr yalungi, niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Yalili jarrba nanda bulungu jibkanyi baki damba ngala nyulu mikuyaji bululunyi, nanankanyi wangarranyi niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Nanamanji yabimba yali yalungi wangarr niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi, jali jungku Bida brisinyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index