Search form

Acts 13:15

15Yanyba yali jangkurr najana mambukamuku jurjkanyi. Nanda jangkurr, nangangi niji ‘Yuwa Musiskanyi.’ Baki yingka jangkurr yali yanyba najana, nanda jangkurr jali yalu yarrijba najana wankalawanyi jali yanyba jangkurr Kudkanyi. Yanyba yali jangkurr najana. Barriwa. Baki manjijba yali yingka yalundurri Bulyurri baki kudiyayurri nanganbu. Yanyba nyuli yalungi, “Kandimuku, yanyba kuna janarri bukambijuyngka, jala jungku nayiba. Yiningki janarri yanyba jangkurranyi milidimbiji nurrunya, baki janurru jingkijba mili Kudkanyi, janurru maruka muwa mili Kudkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index