Search form

Acts 13:16

16Baki karrinja nyuli Bul, kawanyba nyuli marni yalunya Bulwanyi, yalu jungunkanyi kardarda. Baki yanyba nyuli, “Narri. Narri mungkijimuku Yisrayilnanyi marda narri ngurranyimuku, narri jala maruka muwa Kudkanyi. Mankukiyi ngaki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index