Search form

Acts 13:17

17Yarrijba nyuli nanamuku nurrunginmuku mungkiji Jumuku, jalili jungku wabula juju wankalana. Yarrijbayi yalunya Kudwanyi. Yabimba nyuli yalunya kudukudu, jali yalu jungku ngurranyina yajina Yijib. Nanda Kud nyuli ngiruka kudanyu. Kuyu nyuli yalunya Yijibnanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index