Search form

Acts 13:2

2Jungku yali malumba. Yanyba yali mududu Kudkanyi, ngala miku yaliya jarrba mama nanamanji. Miku yaliya jarrba mama, nulijbangangi yali Kudkanyi nyulu karunkanyi yalunya nanda jalija yalu yabimba. Yanyba yali kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi, marda brijba yali yaji Kudkanyi. Baki yanyba nyuli yalungi, nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Yanyba nyuli, “Wajbakiyi ngana Sulkanyi marda Barnabaskanyi. Yabimba jabula yingka yaji ngaki. Jabula waki ngaki.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index