Search form

Acts 13:22

22Baki nyuli dulaba Sul Kudwanyi, baki yarrijba nyuli Dayibid walkurrayngka mambukanyi kingkanyi. Yanybayi Kud Dayibidkanyi, ‘Wakaramba ngayi nanda Dayibid, nyulu jandanyi Jisinyi. Nanda Dayibid, ngayu maruka muwa nangangi. Yabimba janyulu bukamba yaji, jalija ngayu karu yabimbiji.’ Nani yanybayi Kud Dayibidkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index