Search form

Acts 13:32-33

32-33Baki nurru nayiba narrinbu, badajba nurri karunki narrinya nanankanyi kunybanyi jangkurranyi Jisuskanyi. Karu nyuli Kudwanyi, nanamuku wankalamuku jali yalu barrinani wankalanyi nijanganjinyi ngambalangi wabula juju. Karu nyuli wankalamuku Kudwanyi, janyulu yabimba kaja yaji. Baki nayimanji yabimba nyuli nanda kaja yaji ngambalangi. Wankamba nyuli Jisus Kudwanyi. Wakaramba nyuli nyirirr wankalawanyi Dayibidwanyi. Niji nanankanyi nyirirranyi ‘Kujarra.’ Nayi nyuli yarrijba najana jangkurr Kudkanyi, ‘Ninji ngaki jandanyi. Nayimanji minimbaka ngayu bukamba, ninji ngaki jandanyi.’ 34Mili yanybayi Kud Jisuskanyi wankiykanyi mili, ‘Mikuwali janyba nangka mili. Mikuwali ngujbulijba nangangi mankanyi. Jungku janyulu wanka yurrngumba.’ Nayi yanybayi Kud nangangi Dayibidkanyi, ‘Yuku duja. Wajba jangayu yalunya yingkanyi mambukanyi walkurrayngkamirra. Yabimba janyulu kaja yaji kunyba yalungi jalija badajba bayngkani nganyindu.’ Nani yanybayi Kud Dayibidkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index