Search form

Acts 13:34

34Mili yanybayi Kud Jisuskanyi wankiykanyi mili, ‘Mikuwali janyba nangka mili. Mikuwali ngujbulijba nangangi mankanyi. Jungku janyulu wanka yurrngumba.’ Nayi yanybayi Kud nangangi Dayibidkanyi, ‘Yuku duja. Wajba jangayu yalunya yingkanyi mambukanyi walkurrayngkamirra. Yabimba janyulu kaja yaji kunyba yalungi jalija badajba bayngkani nganyindu.’ Nani yanybayi Kud Dayibidkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index