Search form

Acts 13:35

35Baki yingkanyi jangkurranyi nyirirranyi nyuli yanyba, Dayibid. Nayi yanyba nyuli Kudkanyi, ‘Miku janinji yingijba nangangi mankanyi kumayanguna ngujbuliykanyi. Miku janinji yingijba nanda jala yabimba bukamba yaji, jala ninji karu. Miku janinji yingijba ngujbuliykanyi nanda jala maruka nyulu muwa nganyi.’ Nani yanybayi Dayibid nyirirranyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index