Search form

Acts 13:47

47Jangali milidimba yalunya ngurranyimuku, jirrinybangangi nyuli ngalinya mambukawanyi Kudwanyi. Jirrinyba nyuli ngalinya nayi, ‘Wudumba janinji kudukudu ngaki. Jangayu marrimba mardarda bukambiju, jala yalu nulijba ngaki. Jangayu marrimba yalunya mardarda wandijiyana. Marda yalimi badajba ngakinburri, baki jangayu marrimba yalunya. Mungana barri jala yalu najba walkurra mirnbi, badajba yalu malumba nanankurri mirnbiyurri. Jungku yalu mirnbina. Nani janinji jungku barrinani nanda walkurra mirnbi. Badajba jayalu malumba nganyinburri, jalija yalu najba ninya. Jayalu badajba nganyinburri, barrinani yalu badajba mirnbiyurri.’ Nani yanybayi Kud ngalingi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index