Search form

Acts 13:48

48Mirnarrijba yali muwa nanamuku ngurranyimuku, jala yali manku nanda jangkurr. Mirnarrijba yali muwa nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi. Baki kuyu yali nanda jangkurr kudukuduwanyi ngurranyimukunyi, jingkijbangangi yalunya wabula juju Kudwanyi, jayalu kuyu nangangi jangkurr. Wankamba jayalunya Kudwanyi bayngkani jalija yalungka janyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index