Search form

Acts 13:50

50Ngala yali ngarrangarra muwa bulangi Bulkanyi marda Barnabaskanyi. Kudiya mambuka Jukanyi, ngarrangarra yali muwa bulangi. Yabimba yali kiji bulangi. Yanyba yali kudiyayngka malbumalbumukuyngka, marda bardibardimukuyngka ngurranyimukuyngka. Nanamuku bardibardimuku yali walkurramuku mambukamuku, jalili brijba Kudkanyi, jalili yanyba mududu Kudkanyi. Yali ngarrangarra muwa bulangi, Jumuku marda malbumalbumuku marda bardirdibardimuku ngurranyimuku. Yurlwa yali bulangi Bulkanyi marda Barnabaskanyi, yali manjijba bulanya nanamunanyi yajinanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index