Search form

Acts 14:19

19Kudiya Jumuku, badajba yali langina jujunanyi Yandiyuknanyi nananyina walkurranyina yajina Bisidiya. Marda kudiya Jumuku badajba yali langina Yikuniyumnanyi. Badajba yali kularriji Lisdirayurri, jali bula jungku. Yabimba yali walkurra kiji bulanyi, Bulkanyi marda Barnabaskanyi. Wajba yalunjali kijinyi jala jungku nananyina yajina. Julanba yali bulanya murawanyi. Wudumba yali walkurra dungala. Janyba yali dungala nangandurri Bulyurri kurdanbiji. Janyba yali walkurra dungala kaja nangandurri. Baki yali jarimba nanda Bul. Wililijba yali danbiyurri barrikina. Yingijba yali Bul nanaba jambana. Ngamu nangki janyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index