Search form

Acts 14:26

26Jali bula wanbiya Yadaliya, baki ngankijba buli wayana. Kangandijba buli karrurrinybarri Yandiyukyurri. Nanda Yandiyuk, walkurranyina yajina Siriya. Wabula bulili jungku nanaba Yandiyuk Siriya. Jungku buli nanaba wabula bulanginyina yajina. Waluwa krisjinmukunyi nanaba yali ngajaka Kud lalanbiji bulanya Bul marda Barnabas. Baki barlba buli bayungu nanamunanyi yajinanyi. Yabimba buli nanda yaji, baki nanamanja buli wijba bayunguna nanankurri yajiyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index