Search form

Acts 15:10

10Wanyingkanyi narri balanja Kud. Marda miku yalimi ngurranyimuku jungku barrinani Ju. Nanda yuwa jali yanyba Musis, miku nanda yalungi yuwa. Ngambalangi wankalanyi mungkiji, miku yaliya jungku kunybana yuwana Musiskanyi, marda ngambala, miku ngambalimi jungku kunybana yuwana yurrngumba. Kudiyana ngambala jungku balkina yuwana. Wanyingkanyi narri nulijba yalungi durriykanyi nanda yuwa Musiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index