Search form

Acts 15:11

11Karu ngayu narrinya duja jangkurranyi, jala ngayu yanyba nayinda narringi. Kuyu ngambali nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, baki Jisus nyuli maruka muwa ngambalangi. Nani nyulu maruka muwa yalungi marda, ngurranyimukuyngka. Manjamanjamba nyuli ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Nani nyuli manjamanjamba yalungi balki yaji marda.” Barriwa. Nani yanybayi Bida yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index