Search form

Acts 15:16

16‘Yanyba nyuli ngambalangi walkurra mambuka, nayinda barri. “Baku barri jangayu wijba. Jangayu wijba, baki janga lalanba yalunya. Jayalu barrinani jandanyi nangangi, nanankanyi wankalanyi Dayibidkanyi. Jangayu yarrijba nganinyi jalija jungku barrinani jandanyi nangangi Dayibidkanyi, jalija jungku bayngkani juju nangandu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index