Search form

Acts 15:20

20Ngala marda ngambalimi manjijba jangkurr najana yalungi. Nayinda jangkurr jalija ngambala manjijba, nayinda jangkurr milidimbikanyi yalunya. Jangambala yarrijba nayi, ‘Marda narrimi miku jarrba barnyi jali waluku yalu wajba yalungi yingka kud nanankanyi barnyinyi, ngala miku nanda duja kud, yingka nanda, yingka. Marda miku narrimi kuluka yingkana nganinyina jibarrina, miku jala nganyi kayikayi. Marda narrimi miku jarrba barnyi jali muningka yali dalyamba janki marniyudinyi, yuwaji ngulyayudi. Miku yaliya karlba. Marda narrimi miku jarrba ngulya.’ Nani marda ngambalimi manjijba yalungi najana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index