Search form

Acts 15:29

29Marda narrimi miku jarrba mama jala yalu waluku wajba yaji yalungi yingka kud, ngala miku nanda duja kud. Marda narrimi miku jarrba ngulya. Marda narrimi miku jarrba barnyi, jala muningka yalu dalyamba janki marniyudinyi, yuwaji ngulyayudi. Marda narrimi miku kuluka yingkana nganinyina, jibarrina, miku jala nganyi kayikayi. Nani janarri jungku kunyba Kudkanyi, jaliyi narri miku yabimba nayinda yaji. Barriwa barri.” Nani yali yarrijba jangkurr najana krisjinmukuyngka nanaba langku Yandiyuk.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index