Search form

Acts 15:32-33

32-33Nanankujarra Judas marda Silas, yanyba bulili jangkurr Kudkanyi. Milidimba buli nanamuku krisjinmuku nanaba Yandiyuk mardunguji. Milidimba buli yalunya jangkurranyi jungunkanyi kunyba, ngiruka Jisuskanyi, marda marukankanyi muwa nangangi. Jungku yali nanaba mardunguji. Baki wijba nyuli kula Jirusalimyurri nanda Judas. Marda kudiya yali jila nangandu. Wijba yali nanamukuyngkurri, manjijba jali yalunya waluwa kulani. 34Ngala nanda Silas, jungku nyuli wambu nanaba Yandiyuk.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index