Search form

Acts 15:4

4Jilajba yali kula, baki wanbiya yali Jirusalim. Nanamuku krisjinmuku jali jungku Jirusalim, mirnarrijba yali muwa, jali yalu najba Bul marda nangangi kandimuku. Mirnarrijba yali muwa, nanamuku jali manjijba Jisuswanyi, marda malbumalbu. Baki karu buli Bulwanyi marda Barnabaswanyi. Karu buli yalunya nanankanyi bukambijuyngka yajinyi jali yabimba Kudwanyi. Karu buli kudukudunyi ngurranyimukuyngka, jali yalu krisjinmuku. Karu buli kudukudunyi, kunymamba jali yalunya Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index