Search form

Acts 15:8

8Jingkijba nyuli nanda jala yalungki mankumanku Kudwanyi. Jingkijba nyuli bukamba yaji. Minimba nyuli ngambalanya ngurranyimukuyngka, nyuli maruka muwa yalungi jali yalu kuyu nangangi jangkurr. Wajba nyuli yalunya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi. Yawumba nyuli yalunbu ngurranyimukunyina mankanyina, nangangi Kunyba Ngarndu Kudwanyi. Nani wabula yabimba nyuli nanamannga yaji ngambalangi Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index