Search form

Acts 16:15

15Baki ngurrunba yali nanda jibarri bundalina, kuyungangi nyuli nanda jangkurr. Nanamuku yingkamuku jalili jungku nangandu, jalili jungku nanganginyina barndana, baki yali ngurrunba yalunya marda. Ngurrunba yali bukambiju, jalili jungku nanganginyina barndana. Baki ngajaka nyuli nurrunya jibarriwanyi, “Kuluka janarri kuna nurrunginyina barndana. Jungku kuna janarri ngakindu, jaliyi narringka mankumanku ngaki, ngayu jungku krisjin, ngayu jungku yuwarl Jisuskanyi. Jaliyi narringka mankumanku nani ngaki, baki janarri kuluka nurrunginyina barndana.” Baki jungku nurri nanganginyina barndana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index