Search form

Acts 16:18

18Nani nyuli kaya kudanyu wurrumbarrawanyi yurrngumba, yingkana kambana, baki yingkana kambana. Kaya nyulili, ngala nyulili jila bayngkani, durrijba nurrundu. Baki ngarrangarra nyuli muwa Bul nangangi. Kulwayi Bul nangangi. Yanyba nyuli wuwarranyi, “Wuwarr. Ngayu jirrinyba ninya. Walajbakiyi mankanyinanyi wurrumbarrananyi. Walajbakiyi, nyulungangi ngiruka, nanda Jisus Krayis.” Yinarramba nyuli walajba nanda wuwarr nanganbunanyi mankanyinanyi. Baki miku nyuliya karu mili nanda jangkurr bakunyi nanangini wurrumbarrawanyi, walajbayingangi nanda wuwarr nanganbunanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index