Search form

Acts 16:37

37Ngala yanybayi Bul mambukanyi brisinkanyi. Nayi nyuli yanyba, “Miku jilijba jangali barlba brisinanyi. Marda yalimi badajba yaluman nanginkurri manjiji ngalinya. Marda yalimi badajba yaluman nanamuku mambukamuku Rumankanyi. Miku ngaliya yabimba balki yaji yuwana Rumankanyi, ngala yali daba ngalinya, baki yingkamukunyi yalunjali najba daykurri. Baki yali yarrijba ngalinya brisinyina. Miku jangali jila brisinanyi kardarda. Miku ngalinjaliya ngajaka yanybikanyi. Daba ngalinjali wajamba. Ngali Juwuya, ngala mungkiji ngali Rumankanyi marda.” Nani nyuli yanyba Bul mambukanyi brisinkanyi. Kamambarra nanamuku Rumankanyi, yalili yabimba nayi ngurrayngkanyi. Jali nyulu yabimba kaja yaji kunyba Rumankanyi ngurranyiwanyi, jali nyulu waki kudanyu yalungi Rumankanyi, baki yali wajba nanda ngurranyi jangkurranyi najana. Wajba yali jangkurranyi najana. Yanybayi nanda jangkurr nayi, “Nangini nganinyiwanyi, nyuli yabimba kaja yaji kunyba Rumankanyi. Nyulu ngurranyi. Miku nyulu Ruman, ngala nayimanji nurru yabimba nayinda nurrungi mungkiji. Nyulu barrinani Ruman.” Nani yalili yabimba nangangi, jali nyulu waki kunyba Rumankanyi, baki nanda ngurranyi nyuli mungkiji Rumankanyi. Baki nangangi jandanyi, nyuli Ruman mungkiji marda. Nanda ngurranyi, jaliyi nyulu jungku balkina yuwana Rumankanyi, baki mambukawanyi Rumankanyi, yuku janyulu daba wajamba nanda ngurranyi. Ngala mikuwali nyulu wajamba daba mungkiji Rumankanyi jali jungku balkina yuwana. Waluka marda nyulimi karrinjarrijba nanda mungkiji kurdusnyina, jali nyulu yabimba balki yaji. Baki nyuli yuku karu yalunya nanganginkanyi yajinyi mungkijiwanyi, baki yuku nyulu kuyu kandi yanybikanyi nanganginkanyi yajinyi. Nani yuku nyulu yabimba, jala nyulu jungku balkina yuwana Rumankanyi. Mili yanybayi Bul nangangi mambukanyi brisinkanyi, “Marda yalimi badajba nanginkurri mambukamuku Rumankanyi, manjiji ngalinya yaluman. Jalija ngali barlba brisinanyi, baki jayalu najba ngalinya jilaykurri kudukuduwanyi. Miku jangali jila kardarda.” Nani yanybayi Bul.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index