Search form

Acts 16:6

Buwarrajimbayi Yaji Bulwanyi

6Jilajba yali bayungu, nananyina yajina Brijiya marda Kalajiya. Yaliyanyi jilajba bayungu yingkana yajina Yasiya, ngala kurrkunba nyuli yalunya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Kurrkunba nyuli yalunya yanybikanyi Jisuskanyi nanaba Yasiya. Miku yaliya karu nanda kunyba jangkurr Jisuskanyi nanamuku jali jungku nananyina yajina Yasiya, kurrkunbangangi yalunya jilaykanyi nanankurri Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index