Search form

Acts 17:11

11Jungku yali kunyba, nanamuku jurjina Biriya. Kudanyu yali manku bulanya, jali bula milidimba yalunya. Manku yali kunyba, miku barrinani yali karrurri Disalunika, jali yurlwa jangkurr Jisuskanyi. Milidimba buli yalunya jangkurranyi najana Kudkanyi, baki nanamuku jali manku, yingkana kambana, baki yingkana kambana, baki yingkana kambana, najba yali nanda naja Kudkanyi. Najba yali kudanyu. Kujba yali jaliyi nanda jangkurr jala buli yanyba, nanda nanamannga jangkurr, jala nanaba najana Kudkanyi. Kujba yali nanamannga jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index