Search form

Acts 17:16

Milidimba Nyuli Yalunya Nanaba Yadin Bulwanyi

16Nanamuku jalili jungku Yadin, yali yabimba kajamuku yaji barrinani kudkanyi. Yabimba yali kajamuku yaji jala yali yanyba mududu nanankanyi. Ngala nyuli yukumba bulangi, Silaskanyi marda Dimudikanyi, jilajbayi Bul barrawuyabarrawuyana baki najba nyuli nanamuku yajimuku barrinani kudkanyi. Ngindu nyuli muwa kudanyu nanamuku yajimuku barrinani kudkanyi. Ngindu nyuli muwa kudanyu, jala nyuli najba nanamuku jali miku duja Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index