Search form

Acts 17:23

23Najba ngayi yaji, ngala ngayi jilajba barrawuyabarrawuyana. Najba ngayi kajamuku kud. Najba ngayi marda yalda, jali yalu yabimba dungalayudinyi. Baki najba ngayi jangkurr yundu dungalana. Nanda jangkurr yanybayi nayi, ‘Nayinda dungala jungkuka nangangi kudkanyi, jala miku nurriyi jingkijba nanda.’ Yanyba narri mududu nanankanyi kudkanyi jali miku narriyi jingkijba. Ngala ngayu karu narrinya nanankanyi Kudkanyi, jalimi narri miku jingkijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index