Search form

Acts 17:30

30Wabula kamambarra, miku yaliya jingkijba Kud, yali mudumbanyi nangangi. Nanamanji yingijbayi yalunya Kudwanyi, jali miku yaliya jingkijba Kud. Ngala nanijba nyulu jirrinyba bukambiju yalunya, yangkalambiji yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Jirrinyba nyulu yalunya, yalu jungunki kunybana yuwana, nanganginyina yuwana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index