Search form

Acts 17:31

31Baku barri janyulu karrinjarrijba ngambalanya yajina Kudwanyi. Nanda yaji barrinani kurdus. Janyulu yarrijba nganinyi mambuka walkurra bukambijuyngka, Kudwanyi. Janyulu jungku mambuka nananyina yajina kurdus. Mankumanku janangka mambuka ngambalangi, janyulu yanyba yabimbikanyi yaji ngambalangi bukambijuyngka. Nani janyulu jungku, nanda nganinyi jala yarrijba Kudwanyi. Nani janyulu jungku, yabimbikanyi yaji bukambijuyngka lukuluku. Minimba nyuli ngambalanya nanankanyi nganiyngkanyi wabula Kudwanyi. Janyba nangki nanda Jisus, ngala mardunguji wankambayi Jisus mili Kudwanyi. Jingkijba ngambala, janyulu yarrijba Jisus Kudwanyi yabimbikanyi yaji ngambalangi, wankambangangi Jisus waluwa Kudwanyi.” Barriwa. Nani yanybayi Bul yalungi yundu kulawirana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index