Search form

Acts 17:34

34Ngala kudiyamuku maruka yali muwa nangangi Kudkanyi. Maruka yali muwa, kuyungangi yali nanda jangkurr nangangi Bulkanyi. Yingka jali kuyu nanda jangkurr, nangangi niji Diyunisiyus, baki yingka jibarri nyuli, nangangi niji Damaris. Kuyu yali nanda jangkurr Kudkanyi, nanankujarranyi, marda yingkamukunyi.

Barlbayi Bul Yingkayurri Yajiyurri Kurinyurri

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index